Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình tích

Phương trình tích

1. Các kiến thức cần nhớ 

Phương trình tích

Phương trình tích có dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0\)

Công thức:  

\(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0 \)\(\Leftrightarrow A\left( x \right) = 0\) hoặc \(B\left( x \right) = 0.\) 

Nghĩa là muốn giải phương trình $A\left( x \right).B\left( x \right) = 0$, ta giải hai phương trình $A\left( x \right) = 0$ và $B\left( x \right) = 0.$

Ví dụ: \(\left( {x - 4} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 4 = 0\\x + 1 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 4\\x =  - 1\end{array} \right.\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Giải phương trình tích

Phương pháp:

Ta dùng các quy tắc phá ngoặc, chuyển vế, hằng đẳng thức và phân tích đa thức thành nhân tử để biến đổi phương trình đã cho về dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0 \)\(\Leftrightarrow A\left( x \right) = 0\) hoặc \(B\left( x \right) = 0.\) 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 8