Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

I. Các kiến thức cần nhớ

Định lý:

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có \(\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{AC}}{{A'C'}}\) (h.1) thì  \(\Delta ABC\)\( \backsim\) $\Delta A'B'C'\,\left( {c.c.c} \right).$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng để tính toán

Phương pháp:

Ta sử dụng các tỉ lệ cạnh và các góc bằng nhau của hai tam giác đồng dạng để tính toán.

Dạng 2: Chứng minh hai tam giác đồng dạng và các hệ thức liên quan.

Phương pháp:

Ta sử dụng định lý: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 8