Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

Chất lỏng nở ra khi nóng lên và bị co lại khi lạnh đi

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

+ Riêng đối với nước, khi nhiệt độ tăng từ \({0^0}C \to {4^0}C\) thì co lại chứ không nở ra, và chỉ thực sự nở ra khi nước tăng từ \({4^0}C\) trở lên.

Do vậy, ở \({4^0}C\) nước có trọng lượng riêng lớn nhất

+ Chất lỏng nở về nhiệt nhiều hơn chất rắn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!