Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng:

Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

Ý kiến của bạn