Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Sau khi đã suy nghĩ .... anh ấy mới

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Sau khi đã suy nghĩ .... anh ấy mới

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Sau khi đã suy nghĩ ...., anh ấy mới quyết định .... câu chuyện với những người thân yêu


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi đã suy nghĩ chín muồi, anh ấy mới quyết định chia sẻ câu chuyện với những người thân yêu.

Chọn B.

Ý kiến của bạn