Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các nhận xét sau: (a) Kim loại mạnh luôn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối của nó (b) Những kim

Có các nhận xét sau: (a) Kim loại mạnh luôn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối của nó (b) Những kim

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các nhận xét sau:

(a) Kim loại mạnh luôn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối của nó

(b) Những kim loại như Na, K, Ba, Ca chỉ có thể điều chế bằng cách điện phân nóng chảy

(c) Tráng Sn lên sắt để sắt không bị ăn mòn là phương pháp bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hóA.

(d) Các kim loại kiềm có cùng kiểu cấu trúc mạng tinh thể

(e) Hầu hết các hợp chất của kim loại kiềm đều tan tốt trong nước

(f) Các muối của kim loại kiềm đều có môi trường trung tính

(g) Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa Có bao nhiêu nhận xét đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(a) sai vì chỉ có từ kim loại Mg trở về sau trong dãy điện hóa, kim loại đứng trước mới đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dd muối

(b) đúng

(c) sai vì Sn đứng sau Fe trong dãy điện hóa nên không thể phủ Sn lên Fe để bảo vệ sắt được vì khi bị ăn mòn điện hóa Fe vẫn bị ăn mòn trước

(d) đúng, tất cả các kim loại kiềm đều có cấu trúc lập phương tâm khối

(e) đúng

(f) sai vì vd: Na2CO3 có môi trường bazơ

(g) đúng

=> có 4 nhận xét đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn