Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?

Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. Ta có: (frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = frac{{n + 1}}{n}) phụ thuộc vào (n) suy ra dãy (({u_n})) không phải là cấp số nhân.

B. Ta có: (frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = frac{{{{4.3}^{n + 1}}}}{{{{4.3}^n}}} = 3) không phụ thuộc vào (n) suy ra dãy (({u_n})) là một cấp số nhân với công bội (q = 3).

C. Ta có: (frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = frac{2}{{n + 1}}:frac{2}{n} = frac{n}{{n + 1}}) phụ thuộc vào (n) suy ra dãy (({u_n})) không phải là cấp số nhân.

D. Ta có: (frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = frac{{{2^{n + 1}} - 1}}{{{2^n} - 1}} Rightarrow ({u_n})) không phải là CSN

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn