Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp 2 ankin đồng đẳng kế tiếp sản phẩm cháy đem hấp thụ hoàn toàn vào b

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp 2 ankin đồng đẳng kế tiếp sản phẩm cháy đem hấp thụ hoàn toàn vào b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp 2 ankin đồng đẳng kế tiếp sản phẩm cháy đem hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch chứa 1,692 mol Ca(OH)2 thì thu được kết tủa và thấy khối lượng dung dịch không thay đổi. Mặt khác, cho 1 mol hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư/NH3 thì thu được m gam kết tủa. Tính m


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

CnH2n-2  + O2 → nCO2 +  (n-1)H2O

   1                         n          n-1

Vì khối lượng dd Ca(OH)2 không thay đổi =>  mCO2  + mH2O = m

Ca(OH)2  + CO2 → CaCO3 +H2O

x                   x               x

Ca(OH)2  + 2CO2 → Ca(HCO3)2

y                    2y         

(left{ matrix{
sum {{n_{Ca{{(OH)}_2}}} = } x + y = 1,692 hfill cr
sum {{n_{C{O_2}}} = ,} x + 2y = n hfill cr
buildrel {mC{O_2} + m{H_2}O = mCaC{O_3}} over
longrightarrow 44.n + 18.(n - 1) = 100{rm{x}} hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{
x = 1,184 hfill cr
y = 0,508 hfill cr
n = 2,2 hfill cr} right.)

=> Công thức của 2 ankin là: C2H2 : a (mol)và C3H4: b (mol)

=> a/b= 0,8/0,2= 4

=> nC2H2 = 0,8  (mol) , nC3H4 = 0,2 (mol)

CH≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg↓+ 2NH4NO3

   0,8                                              →     0,8

C  C-CH + AgNO3 + 2NH3 → AgC  C-CH3 + NH4NO3

0,2                                           →   0,2

=> m= 0,8. 240 + 0,2.147= 221,4 gam

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn