Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đun nóng 1244 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và đipeptit Y (C5H10N2O3) cần dùng 160 ml dung dịc

Đun nóng 1244 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và đipeptit Y (C5H10N2O3) cần dùng 160 ml dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 12,44 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và đipeptit Y (C5H10N2O3) cần dùng 160 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một khí Z duy nhất (có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh) và hỗn hợp T gồm hai muối. Nếu lấy 24,88 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

X là H2N-CH2-COONH4 và Y là Gly-Ala (hoặc Ala-Gly)

Đặt nX = x mol và nY = y mol

mE = 92x + 146y = 12,44

nNaOH = x + 2y = 0,16

Giải hệ thu được x = 0,04 và y = 0,06

=> 24,88 gam E chứa 0,08 mol X và 0,12 mol Y

X      +    2HCl → Muối

0,08 →   0,16

Y     +   H2O + 2HCl → Muối

0,12 → 0,12 → 0,24

BTKL: m muối = (mX + mY) + mHCl + mH2O = 24,88 + 36,5(0,16+0,24) + 18.0,12 = 41,64 gam

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn