Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương

Giả sử x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub> là hai nghiệm của phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x2 – 2x – 1 = 0. Khi đó giá trị của biểu thức x_{1}^{2}+x_{2}^{2}  bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Theo Viet ta có:

Thay vào ta được = 4 + 2 = 6

Ý kiến của bạn