Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB, D là mộ

(3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB, D là mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB, D là một điểm trên cạnh AC saao cho CD < AD. Vẽ đường tròn tâm D và tiếp xúc với BC tại E. Từ B vẽ đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (D) tại F (F khác E).

a) Chứng minh rằng năm điểm A, B, E, D, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi M là trung điểm của BC. Đường thẳng BF lần lượt cắt AM, AE, AD theo thứ tự tại các điểm N, K, I. Chứng minh: frac{IK}{IF}=frac{AK}{AF} .

Suy ra:  IF.BK = IK . BF

c) Chứng minh rằng: tam giác ANF là tam giác cân.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn