Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đường thẳng đi qua điểm M(1; -2) và song song với đường thẳn

Đường thẳng đi qua điểm M(1; -2) và song song với đường thẳn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường thẳng đi qua điểm M(1; -2) và song song với đường thẳng x – 2y = -3 có phương trình là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng x - 2y = -3 y =

Gọi d là đường thẳng cần tìm có dạng y = ax + b

Do d song song với đường thẳng y = nên ta có

Vậy pt đường thẳng d có dạng: y =

Mặt khác ta lại có M(1;-2) thuộc d nên: -2 = . 1 + b

b = -5/2 ( thỏa mãn)

Vậy đường thẳng d cần tìm là: y = x -

Ý kiến của bạn