Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 

<strong>a. <strong>(1,0 điểm) Giải hệ phương trình 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình left{begin{matrix} x+2y=6 3x-y=4 end{matrix}right.

b. (1,0 điểm) Tìm m để phương trình x2 – 2x – m + 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn