Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Phương trình 3x2 – 5x – 2015 có tổng hai nghiệm

 Phương trình 3x<sup>2</sup> – 5x – 2015 có tổng hai nghiệm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phương trình 3x2 – 5x – 2015 có tổng hai nghiệm là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do đầu bài đã cho phương trình có 2 nghiệm nên:

Theo định lý Viet ta có:

Ý kiến của bạn