Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hấp thụ hoàn toàn 0896 lít CO2 vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 001M thu được m gam kết tủa. Giá trị của

Hấp thụ hoàn toàn 0896 lít CO2 vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 001M thu được m gam kết tủa. Giá trị của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít CO2 vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nCO2(đktc) = 0,896 :22,4 = 0,04 (mol) ; nCa(OH)2 = 3.0,01 = 0,03 (mol)

Ta có: (1 < {{{n_{C{O_2}}}} over {{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}} = {{0,04} over {0,03}} = {4 over 3} approx 1,33 < 2)

=> Tạo thành 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2. Cả CO2 và Ca(OH)2 đều phản ứng hết

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

a      ←   a           ← a                   (mol)

CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

2b     ← b         ←    b                 (mol)

Ta có hệ phương trình

(left{ matrix{
sum {{n_{C{O_2}}} = a + 2b = 0,04} hfill cr
sum {{n_{Ca{{(OH)}_2}}} = a + b = 0,03} hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{
a = 0,02 hfill cr
b = 0,01 hfill cr} right.)

 => mCaCO3 = 0,02.100 = 2 (g)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn