Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M gồm Fe, FeCO3, Fe

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M gồm Fe, FeCO3, Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M gồm Fe, FeCO3, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít hỗn hợp khí E có tỉ khối so với He bằng 7,5 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa 33,88 gam muối và 1,12 lit hỗn hợp khí T gồm NO và CO2. Biết các thể tích khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> n CO2 = n FeCO3 = 0,02

n H2 = n Fe = 0,01

n NO (hh T) = 0,05 – 0,02 = 0,03 mol

Fe + 4HNO3 →           Fe(NO3)3 +      NO + 2H2O

0,01                             0,01                 0,01

3Fe(OH)2 + 10HNO3 →         3Fe(NO3)3 +    NO + 8H2O

x                                      x                      x/3

3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO +     3CO2 + 5H2O

0,02                                           0,02/3    0,02

=> x/3 + 0,01 + 0,02/ 3 = 0,03 => x = 0,04 mol

∑ m Fe(NO3)3 = 33,88 gam

=> m Fe(NO3)3 (gây bởi Fe2O3 và Fe(OH)3) = 16,94 gam

=> n Fe (Fe2O3 và Fe(OH)3) = 0,07 mol

=> m = m FeCl2 + m FeCl3 =  0,07. 127 + 0,07. 162,5

                                      = 20,265 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn