Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức mạch hở. Để phản ứng với 014 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung

Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức mạch hở. Để phản ứng với 014 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức, mạch hở. Để phản ứng với 0,14 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol metylic và 12,36 gam hỗn hợp Y gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nNaOH = 0,16.1 = 0,16 (mol)

Vì sau phản ứng thu được ancol metylic và 3 muối =>  X chứa 1 este tạo bởi ancol metylic và 1 este tạo bởi phenol

Đặt este RCOOCH3 = a (mol) ; R’COOC6H4R’’: b

Ta có: 

(left{ matrix{
{n_X} = a + b = 0,14 hfill cr
{n_{NaOH}} = a + 2b = 0,16 hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{
a = 0,12 hfill cr
b = 0,02 hfill cr} right.)

Muối gồm: RCOONa: 0,12 (mol); R’COONa: 0,02 (mol); R’’C6H4ONa: 0,02 (mol)

mmuối = 0,12 (R + 67) + 0,02. (R’+67)+0,02.(R’’+115) = 12,36

=> 6R + R’+ R’’= 34

Do R,R’,R’’ ≥ 1 và R# R’ nên R =1; R’ = 27 và R’’ = 1 là nghiệm duy nhất.

X gồm: HCOOCH3: 0,12 (mol) và CH2=CH-COOC6H5: 0,02 (mol)

(% C{H_2} = CH - COO{C_6}{H_5} = {{0,02.148} over {60.0,12 + 0,02.148}}.100%  = 29,13% )

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn