Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm CH2=CH2 và CH3</sub

Hỗn hợp X gồm CH2=CH2 và CH3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm CH2=CH2 và CH3CH=CH2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Hiđrat hóa hoàn toàn X với điều kiện thích hợp được hỗn hợp ancol Y, trong đó tỉ lệ khối lượng của các ancol bậc 1 so với bậc 2  là 28: 15. Trong Y ancol n-C3H7OH chiếm x% về khối lượng. Giá trị của x là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chọn số mol CH2=CH2 và CH3CH=CH2 thep đúng tỉ lệ đầu bào là 3 (mol) và 2 (mol).

=>  a=  0,5.

=> %x 100% = 11,63%.                                                                                                                                                                                Đáp án đúng là D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn