Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Metylamin không phản ứng được với dụng dịch nào sau đây  ?

Metylamin không phản ứng được với dụng dịch nào sau đây  ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Metylamin không phản ứng được với dụng dịch nào sau đây  ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. CH3NH2 + CH3COOH → CH3COONH3CH3

B. 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → 3CH3NH3Cl + Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ

C. CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

D. CH3NH2 + NaOH : không phản ứng

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn