Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CaCO3  (t0) →  CaO + CO2

Đáp án : B

Ý kiến của bạn