Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Oxit là:

Oxit là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Ý kiến của bạn