Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra  là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi dẫn qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 thì oxit axit bị giữ lại

CO là oxit trung tính không phản ứng với dd axit hay bazo => là khí bay ra

Đáp án A

Ý kiến của bạn