Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thổi V (lít) khí CO2 (đktc) vào 300 ml dd Ca(OH)2 002M thì thu được 02 gam kết tủa. Giá trị của V là

Thổi V (lít) khí CO2 (đktc) vào 300 ml dd Ca(OH)2 002M thì thu được 02 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thổi V (lít) khí CO2 (đktc) vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nCa(OH)2 = 0,3. 0,02 = 0,006 mol;

Ta có : nCa2+ = 0,006 mol ; nOH- = 0,012 mol

nCaCO3 = 0,002mol

Đặt tỉ lệ k = nOH-/ nCO2

*TH1 : k ≥2, tức là chỉ sinh ra một muối.

Ta có: nCO3(2-) = nCO2 = 0,002 mol →  V = 0,002.22,4 = 0,0448 lít  = 44,8 ml

*TH2 : 1 < k < 2 : thu được 2 muối, trong đó :

nCO3(2-) = nOH- - nCO2

→0,002 =0,012- nCO2 →  nCO2 = 0,01 mol →  V = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml

Vậy V có giá trị là 44,8 ml hoặc 224 ml

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn