Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là dung dịch HCl nồng độ x (M). Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y(M). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X v

X là dung dịch HCl nồng độ x (M). Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y(M). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là dung dịch HCl nồng độ x (M). Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y(M). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X, thu được V2 lít CO2(đktc), biết tỉ lệ V1: V2 = 3 : 5. Tỉ lệ x : y là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nHCl = 0,1x (mol) ; nNa2CO3 = 0,1y (mol)

TN1: Nhỏ từ từ HCl vào dd Na2CO3 xảy ra theo phương trình:

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

=> nCO2(TN1)= nHCl – nNa2CO3

=> nCO2(TN1) = 0,1x – 0,1y

TN2: Nhỏ từ từ dd Na2CO3 vào dd HCl xảy ra phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

                   0,1x →                0,05x           (mol)

nCO2(TN2) = 1/2nHCl = 0,05x (mol)

Ta có:

(begin{gathered}
frac{{{n_{C{O_2}}}_{(T{N_1})}}}{{{n_{C{O_2}}}_{(T{N_2})}}} = frac{{0,1x - 0,1y}}{{0,05x}} = frac{3}{5} hfill
Rightarrow 0,5x + 0,5y = 0,15x hfill
Rightarrow 0,35x = 0,5y hfill
Rightarrow frac{x}{y} = frac{{0,5}}{{0,35}} = frac{{10}}{7} hfill
end{gathered} )

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn