Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X Y Z là các dung dịch muối ứng với 3 gốc axit khác nhau. Thỏa mãn các điều kiện sau: X tác dụng với

X Y Z là các dung dịch muối ứng với 3 gốc axit khác nhau. Thỏa mãn các điều kiện sau: X tác dụng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X, Y, Z là các dung dịch muối ứng với 3 gốc axit khác nhau. Thỏa mãn các điều kiện sau: X tác dụng với Y có khí thoát ra; Y tác dụng với Z có kết tủa; X tác dụng với Z vừa có khí, vừa có kết tủa. X, Y, Z lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì Na2CO3 không phản ứng với NaHSO3 để sinh ra khí nên không thỏa mãn tính chất X, Y => Loại C

Vì CaCO3 không phản ứng được với Ba(HSO3)2 nên không thỏa mãn tính chất của Y, Z => Loại B

Vì CaCO3 không phản ứng được với Ba(HSO3)2 nên không thỏa mãn tính chất của X, Z => Loại D

Vậy đáp án đúng là A

2NaHSO4 (X) + Na2CO3 → 2Na2SO4 + H2O + CO2 ↑

Na2CO3 + Ba(HSO3)2 → BaCO3↓ + 2NaHSO3

2NaHSO+ Ba(HSO3)2 → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2SO2↑ + 2H2O

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn