Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1 -2

1 -2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2

Ý kiến của bạn