Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)  (3,0 điểm

<strong>II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) <strong> (3,0 điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

 (3,0 điểm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn