Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1a) A=3căn2 1b) B=7 3) C = (x+3)(x-1)(x+1)

1a) A=3căn2 1b) B=7 3) C = (x+3)(x-1)(x+1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn