Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(5,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2(m – 1

<strong>(5,0 điểm)
Cho phương trình x<sup>2</sup> – 2(m – 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(5,0 điểm)

Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + 2m  - 7 = 0             (1)

a) Giải phương trình (1) với m = 1

b) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m.

c) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (1). Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{1}x_{2}           

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn