Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ancol X có công thức đơn giản là C2H5O. X tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch mà

Ancol X có công thức đơn giản là C2H5O. X tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch mà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ancol X có công thức đơn giản là C2H5O. X tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ancol X tác dụng được với dd Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam

=> X là ancol đa chức có ít nhất 2 nhóm –OH kề nhau

CTPT X: (C2H5O)n hay C2nH5nOn (đk: 5n ≤ 2n + 2)

TH1: n = 2 => CTPT: C4H10O2       

CTCT: CH2OH-CH2OH-CH2-CH3

CH3-CHOH-CHOH-CH3;

CH3-CH(OH)(CH3)-CH2OH

TH2: n =3 => CTPT: C6H15O3 (loại vì 15 > 6.2+2)

Vậy có 3 CTCT thỏa mãn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn