Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là:

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

2-metylbutan-2-ol có công thức là (CH3)2C(OH)CH2CH3. Đây là ancol bậc 3 vì nhóm –OH liên kết với C bậc 3.

Đáp án D

Ý kiến của bạn