Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối, thông thường đó là các oxit tác dụng được với nước (Na2O, CaO, K2O, BaO)

Đáp án A

Ý kiến của bạn