Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận xét sau : (1) Có thể tạo được tối đa 2 dipepti

Cho các nhận xét sau : (1) Có thể tạo được tối đa 2 dipepti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận xét sau :

(1) Có thể tạo được tối đa 2 dipeptit nhờ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly và Ala

(2) Khác với axit axetic , axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với HCl

(3) Giống với axit axetic , amino axit có thể tác dụng với bazo tạo muối và nước

(4) Axit axetic và axit a-amino glutaric không làm đổi màu quì tím thành đỏ

(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly có thể thu được tối đa 2 dipeptit

(6) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm

Số nhận xét đúng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Sai. Tạo được tối đa 4 peptit

(4) Sai. Cả 2 chất đều làm quì tím hóa đỏ.

(6) Sai. Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím không phải xanh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn