Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng: (1) 2HCl + Fe -> FeCl2 + H<sub

Cho các phản ứng: (1) 2HCl + Fe -> FeCl2 + H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng:

(1) 2HCl + Fe -> FeCl2 + H2.

(2) HCl + NaOH -> NaCl + H2O.

(3) 4HCl + MnO2 -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

(4) 2HCl + Na2CO3 -> 2NaCl + CO2 + H2O.

Số phản ứng axit clohidric (HCl) thể hiện tính khử là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Số oxi hóa của Cl không đổi (-1)

(2) Số oxi hóa của Cl không đổi (-1)

(3) Cl- → Cl0 ( có sự tăng số oxi hóa)

(4) Số oxi hóa của Cl không đổi (-1)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn