Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N

Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở toC, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở toC của phản ứng có giá trị là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: 3H3 + N2 (overset {} leftrightarrows ) 2NH3 (1). Gọi a là [N2] phản ứng.

Vậy theo phản ứng (1): [H2] phản ứng là 3a; [NH3] phản ứng là 2a.

Khi đạt đến trạng thái cân bằng: [N2] = 0,3 – a, [H2] = 0,7 – 3a

Để đơn giản ta xét 1 lít hỗn hợp.

Sau  khi phản ứng đạt cân bằng: 0,3 – a + 0,7 – 3a + 2a = 1 – 2a

Mặt khác (% {H_2} = frac{{0,7 - 3a}}{{1 - 2a}}.100%  = 50%  Rightarrow a = 0,1.)

Khi đạt cân bằng    [N2] = 0,3 – 0,1 = 0,2 (M)

                           [H2] = 0,7 – 0,3 = 0,4 (M)

                           [NH3] = 0,2 (M).

( to {K_C} = frac{{{{left[ {N{H_3}} right]}^2}}}{{left[ {{N_2}} right]{{left[ {{H_2}} right]}^3}}} = frac{{0,{2^2}}}{{0,2{{left[ {0,4} right]}^3}}} = 3,125)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn