Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng:    Na2SO3 + H2

Cho các phản ứng:    Na2SO3 + H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng:

   Na2SO3 + H2SO4 -> Khí X                                      FeS + HCl -> Khí Y

   NaNO2 bão hòa + NH4Clbão hòa -> Khí Z              KMnO4 -> Khí T

Các khí tác dụng được với nước clo là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X là SO2

Y là H2S

Z là N2

T là O2

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn