Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau (1) H2NCH2CONHCH2-CH2COOH là đipeptit. (2) Muối natri của axit glutamic được

Cho các phát biểu sau (1) H2NCH2CONHCH2-CH2COOH là đipeptit. (2) Muối natri của axit glutamic được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau

(1) H2NCH2CONHCH2-CH2COOH là đipeptit.

(2) Muối natri của axit glutamic được sử dụng sản xuất mì chính.

(3) Tính bazơ của NH3 yếu hơn tính bazơ của metyl amin

(4) Tetrapetit có chứa 4 liên kết peptit.

(5) Ở điều kiện thường metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(1) sai vì mắt xích H2NCH2-CH2COOH không phải là α-amino axit

(2) đúng, muối HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa là thành phần chính của mì chính.

(3) đúng, vì CH3NH2 có gốc CH3- đẩy e làm cho mật độ điện tích âm trên nguyên tử N tăng, khả năng nhận H+ cũng tăng nên tính bazo mạnh hơn so với NH3.

(4) sai, vì tetrapeptit được tạo nên từ 4 mắt xích α-amino axit nhưng chỉ có 3 liên kết peptit.

(5) đúng

Vậy có 3 phát biểu đúng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn