Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1) Ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozo. (2) Anili

Cho các phát biểu sau: (1) Ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozo. (2) Anili

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozo.

(2) Anilin có tính bazo nên dung dịch của nó làm quỳ tím hóa xanh.

(3) Ở nhiệt độ thường, vinyl axetat làm mất màu dung dịch brom.

(4) Trong điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic.

(5) Ở điều kiện thường, protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu tím.

(6) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức luôn cho số mol H2O bằng số mol CO2.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(1) đúng

(2) sai vì tính bazo của anilin rất yếu, không đủ làm đổi màu quỳ tím

(3) đúng

(4) đúng

(5) đúng

(6) sai vì đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thì nCO2 = nH2O

Như vậy có 4 phát biểu đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn