Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau: (a) Dầu mỡ sau khi sử dụng có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu. (b

Cho các phát biểu sau: (a) Dầu mỡ sau khi sử dụng có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu. (b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(b) Oxi hóa không hoàn toàn glucozơ thu được sobitol.

(c) Các anken có số nguyên tử cacbon từ C1 đến C4 đều ở thể khí.

(d) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(e) Axit oxalic và glucozơ trong phân tử đều có 6 nguyên tử oxi.

(f) Tinh bột, xenlulozơ và saccarozơ khi thủy phân đều thu được một loại monosaccarit.

Số phát biểu sai


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(a) đúng

(b) sai vì khử hoàn toàn glucozo bằng H2 thu được sobitol

(c) sai vì anken có từ C2

(d) sai vì tuy chúng có cùng công thức mắt xích là C6H10O5 nhưng số lượng mắt xích khác nhau nên không phải là đồng phân của nhau

(e) sai vì axit oxalic là axit 2 chức có 4O còn glucozo có 6O

(f) sai vì saccarozo thủy phân thu được 2 loại monosaccarit là glucozo và fructozo

=> có 5 phát biểu sai

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn