Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau về di truyền quần thể (1) Quá trình t

Cho các phát biểu sau về di truyền quần thể (1) Quá trình t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về di truyền quần thể

(1) Quá trình tự thụ phấn thường làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp.

(2) Quá trình ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể một cách không đổi trong những điều kiện nhất định.

(3) Quần thể ngẫu phối cung cấp nguồn biến dị di truyền phong phú cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

(4) Trạng thái cân bằng  Hacđi – Vanbec không chỉ giới hạn cho trường hợp 1 gen có 2 alen mà còn có thể 1 gen có nhiều alen trong quần thể.

(5) Khi quần thể cân bằng di truyền có thể dựa vào số lượng các cá thể của một kiểu hình bất kì suy ra tần số các alen trong quần thể.

Số phát biểu đúng

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : 1,2,3,4

5 – sai chỉ có thể dựa vào cá thể có kiểu hình lặn

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn