Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phép lai (P) giữa các cây tứ bội sau đây: (I) AAaaB

Cho các phép lai (P) giữa các cây tứ bội sau đây: (I) AAaaB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phép lai (P) giữa các cây tứ bội sau đây:

(I) AAaaBBbb x AAAABBBb                      (II) AaaaBBBB x AaaaBBbb

(III) AaaaBBbb x AAAaBbbb                        (IV) AAaaBbbb x AAaaBBbb

Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Nếu một cặp gen qui định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về kết quả ở đời F1 của các phép lai trên?

(1) Có 2 phép lai cho có 12 kiểu gen.

(2) Có 3 phép lai cho có 2 kiểu hình.

(3) Có 3 phép lai không xuất hiện kiểu hình lặn về cả hai tính trạng.

(4) Phép lai 4 cho số loại kiểu gen và số loại kiểu hình nhiều nhất trong các phép lai.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phép lai cho 12 kiểu gen gồm có : 1,2

Có 2 phép lai cho 2 loại kiểu hình 2,3

Có 1 phép lai không xuất hiện kiểu hình lặn về 2 tính trạng

Phép lai số 4 cho 4 kiểu hình vào 20 kiểu gen nhiều nhất trong tất cả

Vậy có 3 phát  biểu đúng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn