Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam hỗn hợp gồm Fe FeO Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2688 l

Cho m gam hỗn hợp gồm Fe FeO Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2688 l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 25,6 gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nNO = 2,688: 22,4 = 0,12 (mol)

nFe2O3 = 25,6 : 160 = 0,16 (mol)

Coi hỗn hợp X gồm có Fe và O có số mol lần lượt là a và b (mol)

Quá trình nhường e                                    Quá trình nhận e

Fe → Fe +3e                                              O +2e→ O-2

a                3a                                              b    2b

                                                                  N+5 + 3e   → N+2

                                                                          0,36 ← 0,12 (mol)

(left{ matrix{
{n_{e,nhuong}}, = n{,_{e,nhan}} hfill cr
BTNT,Fe:{n_{Fe}} = 2{n_{F{e_2}{O_{^3}}}} hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{
3a = 2b + 0,36 hfill cr
a = 2.0,16 hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{
a = 0,32 hfill cr
b = 0,3 hfill cr} right.)

=> m = mFe + mO = 0,32.56 + 0,3.16 = 22,72 (g)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn