Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một lượng hộp kim Ba – Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 01M và CuCl2 01M. Kết thúc các phản ứng

Cho một lượng hộp kim Ba – Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 01M và CuCl2 01M. Kết thúc các phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một lượng hộp kim Ba – Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nHCl = nCuCl2= 0,2. 0,1 = 0,02 (mol) => nH+ = 0,02 (mol); nCu2+ = 0,02(mol)

nH2 = 0,448 :22,4 = 0,02 (mol)

Gọi chung kim loại Ba – Na là M hóa trị n

Kim loại sau khi phản ứng xong với axit sẽ tiếp tục phản ứng với H2O có trong dung dịch

PTHH:

M + 2nH+ → Mn+ + nH2

        0,02→              0,01 (mol)

M + 2nH2O → Mn+   + 2nOH- + nH2

                                     0,02← (0,02-0,01)  (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

             0,02  → 0,01      (mol)

=> mCu(OH)2↓ = 0,01. 98 = 0,98 (g)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn