Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn các phát biểu đúng: 1. Vàng là kim loại có tính dẻo ca

Chọn các phát biểu đúng: 1. Vàng là kim loại có tính dẻo ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn các phát biểu đúng:

1. Vàng là kim loại có tính dẻo cao nhất

2. KL nào dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt

3. Tất cả các KL đều có tính ánh kim

4. Mọi KL đều cháy được trong oxi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Đúng

B. Đúng

C. Sai, hầu hết chứ không phải tất cả các kim loại có tính ánh kim

D. Sai, vì Ag, Au, Pt không cháy trong oxi

Đáp án D

Ý kiến của bạn