Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cốc X đựng 200ml dung dịch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 1M v

Cốc X đựng 200ml dung dịch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 1M v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cốc X đựng 200ml dung dịch Na2CO3 1M và NaHCO3 1,5M. Cốc Y: đựng 173ml dung dịch HCl 7,7% (d= 1,37 g /ml). Làm các thí nghiệm sau:

TN1:   Đổ rất từ từ Y vào X

TN2:   Đổ rất từ từ X vào Y

TN3:    Đổ nhanh  X vào Y

Nhận xét nào sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn