Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4  và 0,4 mol KCl (điện c

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4  và 0,4 mol KCl (điện c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4  và 0,4 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây thu được 4,48 lit khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t thì tổng thể tích khí thu được ở cả 2 điện cực là 10,08 lit (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét thời gian t giây

Cực (+) (anot): 2Cl- -> Cl2 + 2e

                            0,4      0,2    0,4 mol.e

Vì thu được thể tích là 4,48 l => n = 0,2mol khí => H2O chưa bị điện phân:

Tổng số mol. Số electron ở cực (+) thu được là 0,2 mol.e

Vậy trong thời gian 2t giây thì [số mol. Số electron bên cực (+)] sẽ trao đổi là 0,8 mol.e = cực (-)

,nkhí = 0,45 mol

Và nếu tiếp tục điện phân thì chỉ có nước điện phân còn Cl- đã bị điện phân hết.

2H2O -> O2  +  4H+  +  4e

               0,1                 0,4

Và bên cực (-) catot:

Cu2+ ---> Cu + 2e

a                      2a (mol.e)

2H2O -----> H2 + 2OH- +  2e

                     n                     2n

thể tích khí thu được ở cả 2 điện cực trong thời gian 2t giây là           

0,2 + 0,1  + n = 0,45 => n = 0,15

Và tổng số mol. Số electron trao đổi cực (+) = tổng số mol. Số electron trao đổi cực (-) = 0,

=> 2a + 0,15.2 = 0,8

=> a = 0,25 mol

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn