Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 03 m

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 03 m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp.

M + O2 → 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O

Ta thấy nH2O > nCO2 nên X và Y là hai ancol no, mạch hở.

Đặt công thức chung của hai 2 ancol là CnH2n+2Oa

PTHH: ({C_n}{H_{2n + 2}}{O_a}, + {{3n + 1 - a} over 2}{O_2}buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ,,nC{O_2} + ,(n + 1){H_2}O)

Ta có: ({{{n_{C{O_2}}}} over {{n_{{H_2}O}}}} = {n over {n + 1}} = {{0,3} over {0,425}} Rightarrow n = 2,4)

=>  Hai ancol đó là C2H6Oa và C3H8Oa

Khi cho 0,25 mol M + Na dư thu được chưa đến 0,15 mol H2

→ Hai ancol cần tìm là ancol đơn chức

→ Hai ancol là C2H6O và C3H8O

Đáp án D

Ý kiến của bạn