Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 3808 lít khí CO2

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 3808 lít khí CO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nCO2= 0,17 mol; nH2O= 0,3 mol

Ta thấy: nH2O > nCO2 => 3 ancol là no, đơn chức, mạch hở

=> nancol= nH2O- nCO2= 0,3 – 0,17= 0,13 mol

Đặt công thức chung của 3 ancol là CnH2n+2O

Ta có: nO(ancol)= nancol= 0,13 mol; nC(ancol)= nCO2= 0,17 mol; nH(ancol)= 2.nH2O= 2.0,3= 0,6 mol

Ta có: m= mO(ancol)+ mC(ancol)+ mH(ancol)= 0,13.16 + 0,17.12 + 0,6.1= 4,72 gam

Đáp án D

Ý kiến của bạn