Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 007 mol) gồm đipeptit X tripeptit Y tetrapeptit Z

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 007 mol) gồm đipeptit X tripeptit Y tetrapeptit Z

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,07 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T đều mạch hở cần dùng 15,288 lít khí O2. Nếu cho m gam hỗn hợp M tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận thu được rắn E gồm hỗn hợp muối của glyxin và alanin. Đốt cháy E trong bình chứa 3,5 mol không khí. Toàn bộ khí sau phản ứng cháy sau khi được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 75,656 lít hỗn hợp khí. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong không khí O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nkk = 3,5 mol => nO2(kk) = 3,5.20% = 0,7 mol và nN2(kk) = 2,8 mol

Đốt M tiêu tốn lượng O2 như đốt E nên nO2 pư = 0,6825 mol => nO2 dư = 0,7 – 0,6825 = 0,0175 mol

Quy đổi M thành: CONH (x mol); CH2 (y mol) và H2O (0,07 mol)

(Eleft{ begin{gathered}
{text{COO}}K:x hfill
N{H_2}:x hfill
C{H_2}:y hfill
end{gathered} right. + left{ begin{gathered}
{O_2}:0,7 hfill
{N_2}:2,8 hfill
end{gathered} right. to left{ begin{gathered}
{K_2}C{O_3}:0,5x hfill
C{O_2}:x + y - 0,5x = 0,5x + y hfill
{N_2}:0,5x + 2,8 hfill
{O_{2du}}:0,0175 hfill
{H_2}O:x + y hfill
end{gathered} right.)

BTNT “O”: 2x + 0,7.2 = 0,5x.3 + 2(0,5x+y) + 0,0175.2 + x + y (1)

Sau khi ngưng tụ H2O thì khí gồm CO2, N2 và O2

=> 0,5x + y + 0,5x + 2,8 + 0,0175 = 75,656/22,4 (2)

Giải (1) và (2) được: x = 0,21 và y = 0,35

=> m = mCONH + mCH2 + mH2O = 0,21.43 + 0,35.14 + 0,07.18 = 15,19 gam gần nhất với 15,20 gam

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn