Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon A B (có M hơn kém nhau 2 nhóm CH2) thì thu được 03mol CO2 và

Đốt cháy một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon A B (có M hơn kém nhau 2 nhóm CH2) thì thu được 03mol CO2 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon A, B (có M hơn kém nhau 2 nhóm CH2) thì thu được 0,3mol CO2 và 0,5 mol H2O. CTPT của A, B là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hidrocacbon A, B có M hơn kém nhau 2 nhóm CH2 Þ A, B thuộc cùng dãy đồng đẳng.

A, B   +   O2 → CO2 +   H2O

({{{{rm{n}}_{{{rm{H}}_{rm{2}}}{rm{O}}}}} over {{{rm{n}}_{{rm{C}}{{rm{O}}_{rm{2}}}}}}} = {{0,5} over {0,3}} = 1,67) >1 => A, B thuộc dãy đồng đẳng ankan.

Đặt CTTB A, B : : a mol

 ({{rm{C}}_{overline {rm{n}} }}{{rm{H}}_{{rm{2}}overline {rm{n}}  + 2}} + {{{rm{3}}overline {rm{n}}  + 1} over {rm{2}}}{{rm{O}}_{rm{2}}} to overline {rm{n}} {rm{C}}{{rm{O}}_{rm{2}}} + (overline {rm{n}}  + {rm{1)}}{{rm{H}}_{rm{2}}}{rm{O}})

           a                                  →  a(overline {rm{n}} )     → a((overline {rm{n}} ) +1)     (mol)

Ta có ({{{{rm{n}}_{{{rm{H}}_{rm{2}}}{rm{O}}}}} over {{{rm{n}}_{{rm{C}}{{rm{O}}_{rm{2}}}}}}} = {{0,5} over {0,3}} = {{overline {rm{n}}  + 1} over {overline {rm{n}} }} Rightarrow overline {rm{n}}  = 1,5)

Đặt CTTQ A, B : CnH2n+2 và CmH2m+2

Giả sử n< m Þ n n = 1 => CTPT A : CH4 (M = 16)

=> MB = 16 + 28 = 44 => CTPT B : C3H8.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn